ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
?
▪︎----------▪︎
? Με τη με αριθμ. 49/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η μείωση ή απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024 σε οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, όπως αναλύεται ακολούθως:
?️Άτομα με αναπηρία από 50% και άνω: έκπτωση 30%
?️Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 67% και άνω: έκπτωση 50%
?️Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 80% και άνω: απαλλαγή
?️Μακροχρόνιοι άνεργοι: έκπτωση 50%
?️Άποροι: απαλλαγή
?️Μονογονεϊκές οικογένειες: έκπτωση 50%
?️Πολύτεκνοι: έκπτωση 50%
?️Τρίτεκνοι: έκπτωση 40%
❗Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η πρώτη κατοικία τους, στην οποία γίνεται η μείωση/απαλλαγή, να είναι στο Δήμο Καβάλας.
----------------------------
?
▪︎----------▪︎
? Οι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω απόφαση από τη Δευτέρα 13 Μαΐου ως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρες 8-2 το πρωί στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας & Ελέγχου Ιδρυμάτων στο Κτίριο του Νέου Δημαρχείου στον 3ο όροφο (άνωθεν της Δημοτικής Αστυνομίας).
? ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φιλοξενεί πρόσωπο με αναπηρία θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύει την φιλοξενία στην οικία
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας ότι έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ανωτέρω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε ειδικές περιπτώσεις βεβαίωση ΟΠΕΚΑ μέσω των Κέντρων Κοινότητας
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας.
? ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του Δ.ΥΠ.Α ότι έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες ανεργίας.
? ΑΠΟΡΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας ότι είναι άπορος
? ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
◾Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
? ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
◾Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας.
◾Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
◾Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
◾Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
◾Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
◾Θεωρημένη κάρτα τριτέκνων
◾Θεωρημένη κάρτα πολυτέκνων
❗Οι ανωτέρω μειώσεις και απαλλαγές παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου).
? ️Η αριθμό 453/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καταργείται.
? ️Η ισχύς της απόφασης είναι από την λήψη της έως 31/12/2024.
----------------------------
? Αίτηση μείωσης ή απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••