Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας , εταίρος στο έργο με τίτλο "Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region" και ακρωνύμιο "SocialCrafts", του άξονα προτεραιότητας 4. “A Socially Inclusive Cross-Border Area”, της επενδυτικής προτεραιότητας 9c “Providing support for the social enterprises” του προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις.

Προανακοίνωση (docx)

Πρόσκληση (docx)

Αίτηση Συμμετοχής ΕΙΔΗΜΩΝ (docx)